Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Goleniowie (PSZOK)

P.G.K. w Goleniowie prowadzi również dla mieszkańców miasta i gminy Goleniów Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy I Brygady Legionów 17 C czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 19.00.

Wykaz odpadów przyjmowanych na PSZOK:

 • Opakowania z papieru i tektury
 • Opakowania z metali
 • Opakowania z tworzyw sztucznych
 • Opakowania ze szkła
 • Odpady ulegające biodegradacji
 • Przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe
 • Zużyte opony samochodów osobowych
 • Odpady zielone (trawa, liście, gałęzie)

Odpady na PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie z wyjątkiem odpadów budowlanych i poremontowych, które odbierane będą na indywidualne zlecenie (za odpłatnościa).