Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Polityka Bezpieczeństwa

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Szczegółowe informacje

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych, PGK Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 17C, 72-100 Goleniów;
 • poprzez e-mail: iod@pgkgol.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu: odbioru odpadów, opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych, wynajmu pomieszczeń, zarządzania targowiskami miejskimi oraz cmentarzem komunalnym w Goleniowie

Jednocześnie informujemy, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy/zlecenia.

III. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV. Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy/zlecenia będą przechowywane:

 • przez czas niezbędny do wykonania umowy/zlecenia,
 • do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
 • przez czas niezbędny w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

V. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych
 • prawdo do usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.

 • ograniczenie przetwarzania danych
  Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Ze wskazanych powyżej uprawnień możesz skorzystać składając do nas odpowiedni wniosek.

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  W szczególnych sytuacjach, masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji należy wskazać nam sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa uzyskasz kontaktując się z nami w wybrany przez siebie sposób. W celu wykonania swoich praw skieruj do nas swój wniosek w wybrany przez siebie sposób.